Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Obavijest građanima radi prijave za glasanje putem mobilnog tima na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine
Općinsko izborno povjerenstvo obavještava građane općine Domaljevac-Šamac da je u tijeku provođenje aktivnosti evidentiranja birača koji su zbog starosti, bolesti ili invalidnosti vezani za svoje domove, a u cilju omogućavanja istim da na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine glasaju u svojim domovima putem mobilnog tima.
U cilju izrade Izvoda iz konačnog Središnjeg biračkog popisa za birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, OIP- o je Centru za socijalni rad i Domu za starije i invalidne osobe uputilo zahtjev za dostavu podataka o navedenim osobama, kako bi na osnovu dostavljenih podataka, te izražene volje ovih birača da na dan izbora glasaju u svojim domovima (što se utvrđuje pisanom izjavom svakog birača) mogla napraviti prijedlog naprijed navedenog Izvoda.
Medicinska dokumentacija je sastavni dio izvještaja koji će OIP-o   dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH kao obrazloženje o potrebi glasanja naprijed navedene kategorije birača putem mobilnog tima.
Radi evidentiranja naprijed navedenih birača i uspostavljanja kontakta sa istim potrebno je OIP-u dostaviti slijedeće podatke: ime i prezime birača, ime oca birača, spol, datum rođenja, JMBG, točnu adresu prebivališta, odnosno boravišta za raseljena lica (obavezno ulica i kućni broj, naseljeno mjesto), broj telefona kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invalidnosti birača kao uvjet za njegovo kućno liječenje.
Navedeni podatci se mogu dostaviti na adresu Općinskog izbornog povjerenstva ili na mail adresu domaljevac.oip@gmail.com, najkasnije do 31.01.2019.godine, kako bi OIP-a u suradnji s Centrom za birački popis, napravila plan obilaska birača radi prijedloga upisa istih u Izvod iz Središnjeg biračkog popisa za glasanje putem mobilnog tima.

Napominjemo, da bez svih traženih podataka Općinsko izborno povjerenstvo, neće moći izvršiti potrebne provjere i sačiniti Izvod, a samim tim navedene osobe neće moći ostvariti biračko pravo putem Mobilnog tima.

Obavijest građanima o popisu birača na Prijevremenim izborima za načelnika općine Domaljevac-Šamac 2019. godine

Općinsko izborno povjerenstvo obavještava građane općine Domaljevac-Šamac da se mogu javiti u Centar za birački popis radi provjere da li se njihovo ime nalazi na Popisu birača koji su prijavljeni da glasaju putem pošte. 
Centar za birački popis nalazi se u zgradi Općine Domaljevac-Šamac.
 

                                                                 OIP Domaljevac-Šamac

Potpisan ugovor za nabavku vatrogasnog vozila

Vršitelj dužnosti općinskog načelnika Stjepan Piljić, jučer (14. siječnja) je u Banja Luci potpisao Ugovor o nabavci vatrogasnog vozila za potrebe Dragovoljnog vatrogasnog društva Domaljevac-Šamac. Nabavku i isporuku vozila izvršit će specijalizirano poduzeće SV Company d.o.o. Trn.

Nakon provedenog postupka javne nabavke izabran je dobavljač koji je prema zahtjevu za dostavu ponuda dostavio tehnički prihvatljivu ponudu za cijenu od 128.115,00 KM.
Vozilo je proizvođača Mercedes benz ATEGO 1323 proizveden 2004. godine. Uz spremnik od 2.500 litara, vozilo će imati ugrađenu vatrogasnu pumpu, visokotlačni bacač vode na krovu, vitlo, te prikladnu signalizaciju. 

Pored opreme za gašenje požara, vozilo će biti opremljeno za djelovanje u slučaju prometnih nezgoda za pomoć unesrećenima i oslobađanje istih iz vozila. Ova oprema posebno je značajna, a na području Županije Posavske postoji samo jedno vozilo za djelovanje i pomoć u slučaju prometne nezgode.  

Dio sredstava za nabavku ovog vozila u iznosu od 45.000,00 KM osigurat će Dragovoljno vatrogasno društvo Domaljevac-Šamac, dok će ostatak sredstava u iznosu od 83.115,00 KM osigurati Općina Domaljevac-Šamac iz vlastitog proračuna.

Vozilo će biti isporučeno u veljači ove godine, čime će se značajno unaprijediti spremnost za djelovanje u području zaštite života i imovine građana naše općine. 

Obavijest bivšim pripadnicima HVO-a i njihovim obiteljima

U cilju pružanja potpore našim braniteljima, Služba za civilnu zaštitu i branitelje iz Domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac, obavještava bivše pripadnike HVO-a i članove njihovih obitelji, da se u uredu službe mogu  dobiti informacije kao i pomoć pri prikupljanju dokumentacije i popuni zahtjeva za ostvarivanje prava na mirovinu od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Prije podnošenja zahtjeva potrebno je kompletirati dokumentaciju prema prilozima navedenim u tiskanicama zahtjeva. Tiskanice zahtjeva za invalidsku i obiteljsku mirovinu možete preuzeti u uredu Službe za civilnu zaštitu i branitelje iz domovinskog rata općine Domaljevac-Šamac ili na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 
Pravo na invalidsku mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji od 1.siječnja 2019. godine mogu ostvariti pripadnici HVO-a kojima je rješenjem u BiH priznat status RVI-a:
–       od I. do IV. grupe (od 80% do 100%) po osnovi bolesti i ozljede i 
–       po osnovi ranjavanja ili zatočeništva, ali dosad nije ostvario pravo na invalidsku mirovinu po Ugovoru između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji


Pravo na obiteljsku mirovinu ima:

  • član obitelji pripadnika HVO-a kojima je  rješenjem u BiH priznat status člana obitelji smrtno stradalog, odnosno poginuloga po osnovi smrti od posljedica ranjavanja, ozljede, bolesti ili samoubojstva 
  • bračni ili izvanbračni drug umrlog RVI-pripadnika HVO-a koji je bio korisnik invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji možete ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu kada navršite 50 godina ako ste u trenutku smrti pripadnika HVO-a imali navršenih 40 godina života, a ako ste dijete RVI-pripadnika HVO-a koji je bio korisnik invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imate pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja i nakon završetka ili prekida redovitog školovanja ako niste zaposleni ili korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a najduže 12 mjeseci nakon završetka ili prekida redovitog školovanja odnosno najkasnije od dana kada navršite 26. godinu života.
  • roditelj, bračni ili izvanbračni drug ili dijete smrtno stradalog, odnosno poginulog pripadnika HVO-a čiji pojedini članovi su već ranije ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu na temelju rješenja o priznatom pravu na obiteljsku invalidninu.

Javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac

Na temelju članka 2. Odluke o prodaji vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac i članka 37. Statuta općine Domaljevac-Šamac (“Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac”, broj: 03/09 i 1/10), vršitelj dužnosti Općinskog načelnika, objavljujeJavni natječajza prodaju vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac

I. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA VOZILA

Općina Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac

II. PREDMET PRODAJE

1.    Teretno motorno vozilo Kamion smećar TAM 130 1990 g.

2.    Teretno motorno vozilo Kamion Mercedes 207 1987 g.

3.    Vatrogasni kombi MERCEDES-BENZ 308 1982 G. benzin.

4.    Putničko motorno vozilo FIAT (kombi) 1996. g.

III.POČETNA PRODAJNA CIJENA I KRITERIJI PRODAJE

1.   Teretno motorno vozilo Kamion smećar TAM 130 1990 g.   Cijena:1.500,00 KM

2.   Teretno motorno vozilo Kamion Mercedes 207 1987 g.         Cijena: 800,00 KM

3.   Vatrogasni kombi MERCEDES-BENZ 308 1982 G. benzin. Cijena: 500,00 KM

4.   Putničko motorno vozilo FIAT (kombi) 1996. g.                     Cijena: 800,00 KM

Temeljni kriterij za prodaju vozila je najviša ponuđena cijena. Vozilo/a se ne može prodati ispod iznosa početne cijene.

IV. PODACI O JAMČEVINI

Za sudjelovanje na javnom natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% početne cijene vozila.       .

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Domaljevac-Šamac otvoren kod Addiko bank d.d Mostar (broj računa: 3060370000002134) uz naznaku „za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju vozila“.

Dokaz o uplati jamčevine prilaže se prilikom sudjelovanja na javnom nadmetanju – licitaciji.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude najveća v.d. općinskog načelnika će zaključiti kupoprodajni ugovor, a iznos jamčevine se uračunava u ponuđenu cijenu.

Ukoliko sudionik licitacije koji ostvari pravo kupnje vozila iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Sudionicima licitacije koji ne ostvare pravo kupnje vozila uplaćeni iznos jamčevine se vraća u roku 15 dana.

V. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan platiti odmah, a najduže u roku od 7 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne plati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora vozilo će se prodati kandidatu sa sljedećom najvišom ponudom na licitaciji.

Ako se ni na taj način vozilo ne proda javni natječaj će se ponovno raspisati.

VI. VRIJEME RAZGLEDAVANJA VOZILA I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledavanje vozila u periodu trajanja javnog natječaja u okviru radnog vremena tijela uprave.

Uvid u dokumentaciju o vozilima može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena službi za upravu kod Povjerenstva za prodaju vozila.

Kontakt telefon: 031/716-607, Predsjednik povjerenstva Alen Ćošković.

VII. NAČIN PRODAJE

Prodaja vozila izvršit će se provođenjem postupka javnog nadmetanja – licitacije.

VIII. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, u sali za sastanke dana 28.01.2019. godine sa početkom u 12 sati.

IX. VRIJEME I NAČIN PREDAJE VOZILA U POSJED KUPCU

Predaja vozila izvršit će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

X. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene vozila.

XI. PRAVO SUDJELOVANJA I POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe. Postupak javnog nadmetanja će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao v.d. općinskog načelnika. 

Na javnom natječaju zainteresirane osobe dužne su sudjelovati osobno ili preko osobe koja posjeduje punomoć za zastupanje zainteresirane osobe ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski sačinjene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici zainteresiranih osoba dužni su povjerenstvu koje provodi javni natječaj, najkasnije do početka javnog nadmetanja predočiti važeći identifikacijski dokument. Odgovorna osoba ili punomoćnik pravne osobe dužna je prije početka javnog nadmetanja dostaviti ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravnu osobu. 

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

v.d.Općinskog načelnika

Broj: 01-31-35/19

Domaljevac,11.01 2019. godine                                                  

                                                                                            v.d. općinskog načelnika

                                                                                                  Stjepan Piljić, prof.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Broj: 04-04-02/19

Domaljevac,07.01.2019. godine

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 34/03 i 65/13), članka 40. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/03 i 1/13) i članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dom zdravlja Domaljevac broj:04-05-123/18 od 22.11.2018.godine, Predsjednik Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac

I.Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dom zdravlja Domaljevac i to:

– 1 (jedan) član iz reda osnivača

– 1 (jedan) član iz reda Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike

– 1 (jedan) član iz reda stručnih djelatnika zdravstvene ustanove

II.Poslovi, ovlasti i odgovornosti Upravnog vijeća su definirani odredbama 40a. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 6/03 i 1/13).

Mandat članova iz točke I. Javnog natječaja traje 4. godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Upravnog vijeća za svoj rad imaju pravo na novčanu naknadu čiju visinu utvrđuje Županijski ministar zdravstva, a isplaćuje se iz sredstava zdravstvene ustanove.

III.Kandidati za članove Upravnih vijeća moraju ispunjavati opće uvjete i posebne uvjete:

a) Opći uvjeti su:

–         da su državljani BiH

–         da su stariji od 18 godina

–         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

–         da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

–         da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federaacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:34/03 i 65/13).

–         da nisu izabrani dužosnici, nosioci izvršne funkcije, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine federacije BiH” broj: 70/08

b) posebne uvjete

–         minimalno završena srednja stručna sprema

–         komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost nepristranog donošenja odluka i obavljanja pozicije člana upravnog tijela, a što će se procijeniti putem intervjua.

IV.Potrebna dokumentacija

– prijava u kojoj je kandidat obvezan navesti ispred kojeg reda se kandidira ( reda     osnivača, reda ministarstva, reda stručnih djelatnika), adresu i kontakt telefon

– kraći životopis

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba – nostrificirana sukladno zakonu)

– uvjerenje o uposlenosti u Domu zdravlja za kandidate koji se kandidiraju za pozciju člana – predstavnika stručnih djelatnika Doma zdravlja

– vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke III. a) alineje 3,4,5, i 6.

Dokumenti koji se prilažu moraju bit orginal ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene neće se uzeti u razmatranje.

V. Podnošenje prijava

Prijave se sa traženim dokazima dostavljaju se u propisano zapečaćenoj kuverti, osobno na protokol Općinskog vijeća u uredu Predsjednika općinskog vijeća   ili putem pošte na adresu:

Općinsko vijeće

Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja

76233 Domaljevac

uz naznaku

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac”

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama Oslobođenje, oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i službenoj web stranici općine.

Krajnji rok za podnšenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH.

  VI. Ostale informacije

Povjerenstvo za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac pregledat će prijave i uz poštivanje principa utvrđenih zakonom i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata. Sastaviti liste s užim izborom kandidata, koji će biti pozvani na interviju. Rang lista najboljih kandidata dostavit će se Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac na konančno imenovanje.

Predsjednik OV-a

Luka Lucić, bacc.oec.