Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ured Općinskog načelnika

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine.

Općinski načelnik obavlja slijedeće poslove:

–    predstavlja i zastupa općinu Domaljevac-Šamac
–    donosi akte iz svoje nadležnosti
–    izrađuje i Vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove,
investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regularne dokumente koji se odnose
na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta
–    predlaže odluke i druge opće akte Vijeću
–    provodi općinsku politiku u skladu sa odlukama Vijeća
–    izvršava proračun općine
–    osigurava primjenu odluka i drugih akata Vijeća
–    izvršava zakone i druge propise čije je provođenje povjereno općini
–    utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi općine
–    donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi
–    realizira suradnju općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa
odlukama i zaključcima Vijeća i njegovih radnih tijela
–    podnosi izvješće Općinskom Vijeću o ostvarivanju općinske politike i svojim aktivnostima
–    odgovoran je za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Vijeću
–    obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima

 

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA

–    Ime i prezime: Ružica Koturić
–    Stručna sprema: VŠS, VI stupanj, pravnik
–    Radno mjesto: Tajnik ureda općinskog načelnika

 

–   Ime i prezime: Lucija Leovac
–   Stručna sprema: VSS, bacc.info.
–   Radno mjesto: Viši samostalni referent za održavanje informacijskog sistema u uredu općinskog načelnika

 

– Ime i prezime: Josip Brašnić
– Stručna sprema: VSS, magistar prava
– Radno mjesto: Stručni suradnik za pravne poslove

 

–  Ime i prezime: Alen Ćošković
–  Stručna sprema: VŠS pravnik, kazneno-pravnog smjera
–  Radno mjesto: Viši samostalni referent za upravljanje ljudskim resursima i centrom za pružanje usluga građanima