Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ODRŽANA IX REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Danas, 18. ožujka, održana je IX. redovna sjednica Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac. Za današnju sjednicu usvojen je dnevni red sa 17 točaka. Na samom početku sjednice općinski načelnik je iznio informacije o aktivnostima Općinskog načelnika između dviju sjednica OV-a.

Na današnjoj sjednici usvojen je Program rada Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac i Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac

Nakon što je načelnik prezentirao dokumente, vijećnici su jednoglasno usvojili Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za 2021. godinu te Plan rada Općinskog načelnika i općinskih službi za 2022. godinu.

Vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna općine Domaljevac-Šamac za 2022. godinu. Prema ovoj Odluci povećava se osnovica za obračun plaće na 178,00 KM i primjenjuje se od 01.04. 2022. godine.

Ravnatelj JP “Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac Ivan Mijić prezentirao je 7. točku dnevnog reda koja se odnosi na usvajanje Etičkog kodeksa JP “Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac. Nakon rasprave vijećnici su potrebnom većinom usvojili ovaj dokument. Etičkim kodeksom utvrđena su pravila ponašanja i etička načela na temelju kojih se mora postupati prilikom obavljanja  službene dužnosti.

Na današnjoj sjednici vijećnici su potrebnom većinom usvojili Odluku o cijeni priključka na vodovodnu mrežu JP “Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac. Cijena priključka na vodovodnu mrežu iznosi 600,00 KM koja uključuje pokrivanje troškova rada i materijala za priključenje na vodovodnu mrežu, razvoj mreže i funkcioniranje poduzeća.

Devetom točkom dnevnog reda potrebnom većinom usvojeno je Rješenje o imenovanju članova nadzornog odbora JP “Vodokom Domaljevac“ d.o.o. Domaljevac u sastavu: Ivo Pranjić, Josip Brašnić i Joso Leovac.

Načelnik općine Stjepan Piljić obrazložio je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe Županije Posavske. Nakon konstruktivne rasprave vijećni su potrebnom većinom usvojili prijedlog Odluke. Ovom Odlukom daje se suglasnost za osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe Županije Posavske kao temeljne vatrogasne snage u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim nesrećama na području Županije Posavske, a koja će se nalaziti unutar sektora za vatrogastvo u Županiji Posavskoj. Profesionalna vatrogasna postrojba ŽP organizirat će se u formacijski oblik voda koji čine odjeljenje za općine Orašje i Domaljevac-Šamac i odjeljenje za općinu Odžak. Sredstva za funkcioniranje vatrogasne postrojbe osigurat će se u proračunu Županije Posavske, a stvorit će se i mogućnosti za upošljavanje novih osoba.

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojena Odluka o razrješenju povjerenika MZ Bazik i Odluka o imenovanju novog povjerenika MZ Bazik.

Trinaesta točka dnevnog reda odnosi se na prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju lateralnog odvodnog kanala i dijela lokalne ceste u Baziku. Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja lateralnog odvodnog kanala i dijela lokalne ceste u Baziku te se može pristupiti potpunom izvlaštenju zemljišta označenog kao:

– k.č. broj 5704/2, Podkućnica, oranica/njiva 2. klase, u površini od 631m2 i

– k.č. broj 5704/3, Podkućnica, oranica/njiva 2. klase, u površini od 190 m2,

obje upisane u Pl. broj 72 k.o. Domaljevac i Zk. uložak broj 2960 k.o. Domaljevac, posjed i vlasništvo Breškić (Luke) Mato iz Bazika, Palih branitelja bb.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju na korištenje prostorija Mjesnoj zajednici Bazik i Odluka o davanju na korištenje prostorija Mjesnoj zajednici Grebnice. Mjesnoj zajednici Bazik daju se na korištenje poslovne i uredske prostorije u zgradi Mjesnog doma u Baziku sagrađenoj na zemljištu označenom kao k.č. broj: 5638 upisnoj u P.L. 177 k.o. Domaljevac na ime općine Domaljevac-Šamac s udijelom 1/1. Mjesnoj zajednici Grebnice daju se na korištenje poslovne i uredske prostorije u zgradi Mjesnog doma u Grebnicama sagrađenoj na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1304/1 upisnoj u P.L. 151 k.o. Grebnice na ime općine Domaljevac-Šamac s udijelom 1/1.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika u Skupštini Turističke zajednice Županije Posavske u imenu Ilija Lucić iz Domaljevca. Predstavnik ove Odluke sudjeluje u radu Skupštine Turističke zajednice Županije Posavske, te zastupa interese općine Domaljevac-Šamac, sukladno zakonu i drugim odgovarajućim propisima.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na vijećnička pitanja i sugestije za rad vijeća. Vijećnička pitanja postavili su vijećnik Alen Ćošković, Mato Rošić i dopredsjednik OV Ivan Lucić.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)