Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

Javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac

Na temelju članka 2. Odluke o prodaji vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac i članka 37. Statuta općine Domaljevac-Šamac (“Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac”, broj: 03/09 i 1/10), vršitelj dužnosti Općinskog načelnika, objavljujeJavni natječajza prodaju vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac

I. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA VOZILA

Općina Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac

II. PREDMET PRODAJE

1.    Teretno motorno vozilo Kamion smećar TAM 130 1990 g.

2.    Teretno motorno vozilo Kamion Mercedes 207 1987 g.

3.    Vatrogasni kombi MERCEDES-BENZ 308 1982 G. benzin.

4.    Putničko motorno vozilo FIAT (kombi) 1996. g.

III.POČETNA PRODAJNA CIJENA I KRITERIJI PRODAJE

1.   Teretno motorno vozilo Kamion smećar TAM 130 1990 g.   Cijena:1.500,00 KM

2.   Teretno motorno vozilo Kamion Mercedes 207 1987 g.         Cijena: 800,00 KM

3.   Vatrogasni kombi MERCEDES-BENZ 308 1982 G. benzin. Cijena: 500,00 KM

4.   Putničko motorno vozilo FIAT (kombi) 1996. g.                     Cijena: 800,00 KM

Temeljni kriterij za prodaju vozila je najviša ponuđena cijena. Vozilo/a se ne može prodati ispod iznosa početne cijene.

IV. PODACI O JAMČEVINI

Za sudjelovanje na javnom natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% početne cijene vozila.       .

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Domaljevac-Šamac otvoren kod Addiko bank d.d Mostar (broj računa: 3060370000002134) uz naznaku „za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju vozila“.

Dokaz o uplati jamčevine prilaže se prilikom sudjelovanja na javnom nadmetanju – licitaciji.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude najveća v.d. općinskog načelnika će zaključiti kupoprodajni ugovor, a iznos jamčevine se uračunava u ponuđenu cijenu.

Ukoliko sudionik licitacije koji ostvari pravo kupnje vozila iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Sudionicima licitacije koji ne ostvare pravo kupnje vozila uplaćeni iznos jamčevine se vraća u roku 15 dana.

V. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan platiti odmah, a najduže u roku od 7 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne plati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora vozilo će se prodati kandidatu sa sljedećom najvišom ponudom na licitaciji.

Ako se ni na taj način vozilo ne proda javni natječaj će se ponovno raspisati.

VI. VRIJEME RAZGLEDAVANJA VOZILA I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledavanje vozila u periodu trajanja javnog natječaja u okviru radnog vremena tijela uprave.

Uvid u dokumentaciju o vozilima može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena službi za upravu kod Povjerenstva za prodaju vozila.

Kontakt telefon: 031/716-607, Predsjednik povjerenstva Alen Ćošković.

VII. NAČIN PRODAJE

Prodaja vozila izvršit će se provođenjem postupka javnog nadmetanja – licitacije.

VIII. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, u sali za sastanke dana 28.01.2019. godine sa početkom u 12 sati.

IX. VRIJEME I NAČIN PREDAJE VOZILA U POSJED KUPCU

Predaja vozila izvršit će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

X. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene vozila.

XI. PRAVO SUDJELOVANJA I POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe. Postupak javnog nadmetanja će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao v.d. općinskog načelnika. 

Na javnom natječaju zainteresirane osobe dužne su sudjelovati osobno ili preko osobe koja posjeduje punomoć za zastupanje zainteresirane osobe ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski sačinjene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici zainteresiranih osoba dužni su povjerenstvu koje provodi javni natječaj, najkasnije do početka javnog nadmetanja predočiti važeći identifikacijski dokument. Odgovorna osoba ili punomoćnik pravne osobe dužna je prije početka javnog nadmetanja dostaviti ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravnu osobu. 

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

v.d.Općinskog načelnika

Broj: 01-31-35/19

Domaljevac,11.01 2019. godine                                                  

                                                                                            v.d. općinskog načelnika

                                                                                                  Stjepan Piljić, prof.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Broj: 04-04-02/19

Domaljevac,07.01.2019. godine

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 34/03 i 65/13), članka 40. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/03 i 1/13) i članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dom zdravlja Domaljevac broj:04-05-123/18 od 22.11.2018.godine, Predsjednik Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac

I.Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dom zdravlja Domaljevac i to:

– 1 (jedan) član iz reda osnivača

– 1 (jedan) član iz reda Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike

– 1 (jedan) član iz reda stručnih djelatnika zdravstvene ustanove

II.Poslovi, ovlasti i odgovornosti Upravnog vijeća su definirani odredbama 40a. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 6/03 i 1/13).

Mandat članova iz točke I. Javnog natječaja traje 4. godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Upravnog vijeća za svoj rad imaju pravo na novčanu naknadu čiju visinu utvrđuje Županijski ministar zdravstva, a isplaćuje se iz sredstava zdravstvene ustanove.

III.Kandidati za članove Upravnih vijeća moraju ispunjavati opće uvjete i posebne uvjete:

a) Opći uvjeti su:

–         da su državljani BiH

–         da su stariji od 18 godina

–         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

–         da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

–         da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federaacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:34/03 i 65/13).

–         da nisu izabrani dužosnici, nosioci izvršne funkcije, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine federacije BiH” broj: 70/08

b) posebne uvjete

–         minimalno završena srednja stručna sprema

–         komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost nepristranog donošenja odluka i obavljanja pozicije člana upravnog tijela, a što će se procijeniti putem intervjua.

IV.Potrebna dokumentacija

– prijava u kojoj je kandidat obvezan navesti ispred kojeg reda se kandidira ( reda     osnivača, reda ministarstva, reda stručnih djelatnika), adresu i kontakt telefon

– kraći životopis

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba – nostrificirana sukladno zakonu)

– uvjerenje o uposlenosti u Domu zdravlja za kandidate koji se kandidiraju za pozciju člana – predstavnika stručnih djelatnika Doma zdravlja

– vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke III. a) alineje 3,4,5, i 6.

Dokumenti koji se prilažu moraju bit orginal ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene neće se uzeti u razmatranje.

V. Podnošenje prijava

Prijave se sa traženim dokazima dostavljaju se u propisano zapečaćenoj kuverti, osobno na protokol Općinskog vijeća u uredu Predsjednika općinskog vijeća   ili putem pošte na adresu:

Općinsko vijeće

Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja

76233 Domaljevac

uz naznaku

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac”

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama Oslobođenje, oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i službenoj web stranici općine.

Krajnji rok za podnšenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH.

  VI. Ostale informacije

Povjerenstvo za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac pregledat će prijave i uz poštivanje principa utvrđenih zakonom i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata. Sastaviti liste s užim izborom kandidata, koji će biti pozvani na interviju. Rang lista najboljih kandidata dostavit će se Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac na konančno imenovanje.

Predsjednik OV-a

Luka Lucić, bacc.oec.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Broj: 04-04-01/19

Domaljevac, 07.01. 2019. godine

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 34/03 i 65/13), i članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac broj:04-05-122/18 od 22.11.2018. godine, Predsjednik Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac

I.Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac i to:

–       3 (tri) člana iz reda osnivača

–       1(jedan) član iz reda Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike

–       1(jedan) član iz reda stručnih djelatnika

II.Mandat članova iz točke I. Javnog natječaja traje 4. godine i mogu biti ponovno izabrani.

Predsjednik i članovi upravnog vijeća imaju pravo na naknadu, u visini određenoj Odlukom osnivača.

III.Kandidati za članove Upravnog vijeća moraju ispunjavati opće uvjete i posebne uvjete:

a) Opći uvjeti su:

–         da su državljani BiH

–         da su stariji od 18 godina

–         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

–         da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

–         da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:34/03 i 65/13).

–         da nisu izabrani dužosnici, nosioci izvršne funkcije, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine federacije BiH” broj: 70/08 

b) Posebni uvjeti su:

–         minimalmo završena srednja stručna sprema

–         komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost nepristranog donošenja odluka i obavljanja pozicije člana upravnog tijela, a što će se procijeniti putem intervjua.

IV.Potrebna dokumentacija

– prijava u kojoj je kandidat obavezan navesti ispred kojeg reda se kandidira ( reda       osnivača, reda ministarstva, reda stručnih djelatnika), adresu i kontakt telefon,

– kraći životopis

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba – nostrificirana sukladno zakonu)

– vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke III. a) alineje 3,4,5, i 6.

Dokumenti koji se prilažu moraju bit orginal ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene neće se uzeti u razmatranje.

V. Podnošenje prijava

Prijave se sa traženim dokazima dostavljaju se u propisano zapečaćenoj kuverti,   osobno na protokol Općinskog vijeća u uredu Predsjednika općinskog vijeća ili putem pošte na adresu :

Općinsko vijeće,

Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148

76233 Domaljevac

uz naznaku

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac“

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama „Oslobođenje“, oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i službenoj web stranici općine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH.

    VI. Ostale informacije

Povjerenstvo za izbor članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac pregledat će prijave i uz poštivanje principa utvrđenih zakonom i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata. Sastaviti liste s užim izborom kandidata, koji će biti pozvani na interviju. Rang lista najboljih kandidata dostavit će se Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac na konančno imenovanje.

                                                                                                                                                                              Predsjednik OV-a

                                                                                                                                                                          Luka Lucić, bacc.oec.

ODLAZAK VELIKANA – Ivo Gregurević 1952. – 2019.

Obavještavaju se građani općine Domaljevac-Šamac kako će općinska uprava raditi skraćeno  dana 08.01.2019. godine do 13:00 sati  kako bi mogli odati posljednju počast glumačkoj legendi Ivi Gregureviću.

Ivo Gregurević bio je jedan od najvećih velikana suvremenog hrvatskog glumišta koji je svojim radom ostvario neizbrisiv trag koji ostaje upisan u memoriju hrvatske kulture. Hvala ti što si bio prijatelj naše općine i neka ti je laka posavska zemlja.

SASTANAK S PREDSTAVNICIMA UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA

U ponedjeljak, 7. siječnja, u uredu općinskog načelnika održan je sastanak s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U ime udruga na radnom sastanku nazočili su Đuro Leovac, Marko Lukač, Miljenko Lušić, Joso Perišić, Joso Leovac i Đuro Mikolić. Predstavnici udruga informirali su v.d. načelnika Stjepana Piljića i rukovoditelja službe za civilnu zaštitu i branitelje Miroslava Lucića o nizu problema koji opterećuju braniteljsku populaciju, kao i rad njihovih organizacija.

Na sastanku posebno se raspravljalo o mogućnostima potpore razvojačenim braniteljima koji su u težoj socijalnoj situaciji, stavljanju u funkciju Doma branitelja 104. brigade HVO-a, uređenju spomen-sobe 104. brigade HVO-a, zajedničkoj organizaciji obljetnica itd. 

Vršitelj dužnosti načelnika Stjepan Piljić je naglasio da će općinska uprava dati punu podršku radu braniteljskih udruga, te da se nada zajedničkom djelovanju udruga kroz koordinacijsko tijelo čime bi suradnja u budućem radu bila olakšana.

Dogovoren je i naredni sastanak za mjesec dana, kada će se razmatrati realizacija dogovorenih zaključaka, kao i započeti pripremne radnje na organizaciji obljetnice osnutka 104. brigade HVO-a.

Na području naše općine trenutno djeluje pet braniteljskih udruga i to: Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA), Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Udruga obitelji poginulih i nestalih u Domovinskom ratu, Udruga nositelja ratnih odličja, te Udruga maloljetnih branitelja.