Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC

Na temelju članka 2. Odluke o prodaji vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac i članka 37. Statuta općine Domaljevac-Šamac (“Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac”, broj: 03/09 i 1/10), vršitelj dužnosti Općinskog načelnika, objavljuje Javni natječaj za prodaju vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac

I. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA VOZILA

Općina Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac

II. PREDMET PRODAJE

1.    Teretno motorno vozilo Kamion smećar TAM 130 1990 g.

2.    Teretno motorno vozilo Kamion Mercedes 207 1987 g.

3.    Vatrogasni kombi MERCEDES-BENZ 308 1982 G. benzin.

4.    Putničko motorno vozilo FIAT (kombi) 1996. g.

III.POČETNA PRODAJNA CIJENA I KRITERIJI PRODAJE

1.   Teretno motorno vozilo Kamion smećar TAM 130 1990 g.   Cijena:1.500,00 KM

2.   Teretno motorno vozilo Kamion Mercedes 207 1987 g.         Cijena: 800,00 KM

3.   Vatrogasni kombi MERCEDES-BENZ 308 1982 G. benzin. Cijena: 500,00 KM

4.   Putničko motorno vozilo FIAT (kombi) 1996. g.                     Cijena: 800,00 KM

Temeljni kriterij za prodaju vozila je najviša ponuđena cijena. Vozilo/a se ne može prodati ispod iznosa početne cijene.

IV. PODACI O JAMČEVINI

Za sudjelovanje na javnom natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% početne cijene vozila.       .

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Domaljevac-Šamac otvoren kod Addiko bank d.d Mostar (broj računa: 3060370000002134) uz naznaku „za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju vozila“.

Dokaz o uplati jamčevine prilaže se prilikom sudjelovanja na javnom nadmetanju – licitaciji.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude najveća v.d. općinskog načelnika će zaključiti kupoprodajni ugovor, a iznos jamčevine se uračunava u ponuđenu cijenu.

Ukoliko sudionik licitacije koji ostvari pravo kupnje vozila iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Sudionicima licitacije koji ne ostvare pravo kupnje vozila uplaćeni iznos jamčevine se vraća u roku 15 dana.

V. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan platiti odmah, a najduže u roku od 7 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne plati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora vozilo će se prodati kandidatu sa sljedećom najvišom ponudom na licitaciji.

Ako se ni na taj način vozilo ne proda javni natječaj će se ponovno raspisati.

VI. VRIJEME RAZGLEDAVANJA VOZILA I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledavanje vozila u periodu trajanja javnog natječaja u okviru radnog vremena tijela uprave.

Uvid u dokumentaciju o vozilima može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena službi za upravu kod Povjerenstva za prodaju vozila.

Kontakt telefon: 031/716-607, Predsjednik povjerenstva Alen Ćošković.

VII. NAČIN PRODAJE

Prodaja vozila izvršit će se provođenjem postupka javnog nadmetanja – licitacije.

VIII. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javno nadmetanje – licitacija će se održati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, u sali za sastanke dana 28.01.2019. godine sa početkom u 12 sati.

IX. VRIJEME I NAČIN PREDAJE VOZILA U POSJED KUPCU

Predaja vozila izvršit će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

X. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene vozila.

XI. PRAVO SUDJELOVANJA I POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe. Postupak javnog nadmetanja će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao v.d. općinskog načelnika. 

Na javnom natječaju zainteresirane osobe dužne su sudjelovati osobno ili preko osobe koja posjeduje punomoć za zastupanje zainteresirane osobe ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski sačinjene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici zainteresiranih osoba dužni su povjerenstvu koje provodi javni natječaj, najkasnije do početka javnog nadmetanja predočiti važeći identifikacijski dokument. Odgovorna osoba ili punomoćnik pravne osobe dužna je prije početka javnog nadmetanja dostaviti ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravnu osobu. 

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

v.d.Općinskog načelnika

Broj: 01-31-35/19

Domaljevac,11.01 2019. godine                                                  

                                                                                            v.d. općinskog načelnika

                                                                                                  Stjepan Piljić, prof.