Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA DOMALJEVAC

Javni natječaj za izbor i imenovanje članova upravnog vijeća doma zdravlja Domaljevac

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Broj: 04-04-02/19

Domaljevac,07.01.2019. godine

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine FBiH”, broj 34/03 i 65/13), članka 40. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/03 i 1/13) i članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dom zdravlja Domaljevac broj:04-05-123/18 od 22.11.2018.godine, Predsjednik Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac

I.Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dom zdravlja Domaljevac i to:

– 1 (jedan) član iz reda osnivača

– 1 (jedan) član iz reda Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike

– 1 (jedan) član iz reda stručnih djelatnika zdravstvene ustanove

II.Poslovi, ovlasti i odgovornosti Upravnog vijeća su definirani odredbama 40a. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 6/03 i 1/13).

Mandat članova iz točke I. Javnog natječaja traje 4. godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članovi Upravnog vijeća za svoj rad imaju pravo na novčanu naknadu čiju visinu utvrđuje Županijski ministar zdravstva, a isplaćuje se iz sredstava zdravstvene ustanove.

III.Kandidati za članove Upravnih vijeća moraju ispunjavati opće uvjete i posebne uvjete:

a) Opći uvjeti su:

–         da su državljani BiH

–         da su stariji od 18 godina

–         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

–         da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

–         da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federaacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:34/03 i 65/13).

–         da nisu izabrani dužosnici, nosioci izvršne funkcije, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine federacije BiH” broj: 70/08

b) posebne uvjete

–         minimalno završena srednja stručna sprema

–         komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost nepristranog donošenja odluka i obavljanja pozicije člana upravnog tijela, a što će se procijeniti putem intervjua.

IV.Potrebna dokumentacija

– prijava u kojoj je kandidat obvezan navesti ispred kojeg reda se kandidira ( reda     osnivača, reda ministarstva, reda stručnih djelatnika), adresu i kontakt telefon

– kraći životopis

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

– uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba – nostrificirana sukladno zakonu)

– uvjerenje o uposlenosti u Domu zdravlja za kandidate koji se kandidiraju za pozciju člana – predstavnika stručnih djelatnika Doma zdravlja

– vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke III. a) alineje 3,4,5, i 6.

Dokumenti koji se prilažu moraju bit orginal ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene neće se uzeti u razmatranje.

V. Podnošenje prijava

Prijave se sa traženim dokazima dostavljaju se u propisano zapečaćenoj kuverti, osobno na protokol Općinskog vijeća u uredu Predsjednika općinskog vijeća   ili putem pošte na adresu:

Općinsko vijeće

Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja

76233 Domaljevac

uz naznaku

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac”

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama Oslobođenje, oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i službenoj web stranici općine.

Krajnji rok za podnšenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH.

  VI. Ostale informacije

Povjerenstvo za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Domaljevac pregledat će prijave i uz poštivanje principa utvrđenih zakonom i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata. Sastaviti liste s užim izborom kandidata, koji će biti pozvani na interviju. Rang lista najboljih kandidata dostavit će se Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac na konančno imenovanje.

Predsjednik OV-a

Luka Lucić, bacc.oec.