Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 2. Odluke općinskog vijeća o prodaji motornog vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac („Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac“, broj: 2/20) i članka 37. Statuta  općine Domaljevac-Šamac (“Službeno glasilo  općine Domaljevac-Šamac”, broj: 03/09 i 1/10),  Općinski načelnik, objavljuje:

Javni natječaj

za prodaju motornog vozila u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac

I. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA VOZILA

Općina Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac

II. PREDMET PRODAJE

Teretno motorno vozilo, kamion za odvoz komunalnog otpada, marke GINAF, tip C2121N, godina proizvodnje 2004., u vlasništvu općine Domaljevac-Šamac

III. POČETNA PRODAJNA CIJENA I KRITERIJI PRODAJE

Teretno motorno vozilo „ GINAF“  C2121N,  2004. god., početna prodajna cijena je 11.054,59 KM.

Temeljni kriterij za prodaju vozila je najviša ponuđena cijena.

Vozilo/a se ne može prodati ispod iznosa početne cijene.

IV. PODACI O JAMČEVINI

Za sudjelovanje na javnom natječaju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% početne cijene vozila.       .

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Domaljevac-Šamac (3060370000002134) otvoren kod Addiko bank d.d Mostar uz naznaku „za sudjelovanje na javnom natječaju za prodaju vozila“.

Dokaz o uplati jamčevine  prilaže se prilikom sudjelovanja na javnom nadmetanju – licitaciji.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude najveća Općinski načelnik će zaključit kupoprodajni ugovor, a iznos jamčevine se uračunava  u ponuđenu cijenu.

Ukoliko sudionik licitacije koji ostvari pravo kupnje vozila iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Sudionicima licitacije koji ne ostvare pravo kupnje vozila uplaćeni iznos jamčevine se vraća  u roku 15 dana.

V. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan platiti odmah, a najduže u roku od 7 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne plati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora vozilo će se prodati kandidatu sa sljedećom najvišom ponudom na licitaciji.

Ako se ni na taj način vozilo ne proda javni natječaj će se ponovo raspisat.

VI. VRIJEME RAZGLEDAVANJA VOZILA I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledavanje vozila u periodu trajanja javnog natječaja u okviru radnog vremena tijela uprave.

Uvid u dokumentaciju o vozilima može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena  u službi za upravu kod Povjerenstva za prodaju vozila.

Kontakt telefon: 031/716-607, Predsjednik povjerenstva Alen Ćošković

VII. NAČIN PRODAJE

Prodaja vozila izvršit će se provođenjem postupka javnog natječaja – licitacije.

VIII. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Javni natječaj – licitacija će se održati u zgradi općine Domaljevac-Šamac, u sali za sastanke dana 21.07.2020. godine sa početkom u 12 sati.

IX. VRIJEME I NAČIN PREDAJE VOZILA U POSJED KUPCU

Predaja vozila izvršit će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

X. PRAVO SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA – LICITACIJE

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe.

XI. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne prodajne cijene vozila.

XII. PRAVO SUDJELOVANJA I POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe.

Postupak javnog nadmetanja će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao načelnik općine Domaljevac-Šamac.

Na javnom natječaju zainteresirane osobe dužne su sudjelovati osobno ili preko osobe koja posjeduje punomoć  za zastupanje zainteresirane osobe. Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski sačinjene isprave. Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog natječaja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici zainteresiranih osoba dužni su povjerenstvu koje provodi javni natječaj, najkasnije do početka javnog natječaja predočiti važeći identifikacijski dokument. Odgovorna osoba ili punomoćnik pravne osobe  dužna je prije početka javnog natječaja dostaviti ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravnu osobu.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici općine Domaljevac-Šamac.

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Županija Posavska
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
Općinski načelnik

Broj: 01-27-1057/20

Domaljevac, 06.07 2020. godine

 Općinski načelnik

Stjepan Piljić, prof.

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)