Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 34/3 i 65/13),  članka 83. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine  Županije Posavske“, broj 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13 i 10/16)  i članka 3. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor predsjednika i članova Školskog odbora Osnovne Braće Radića Domaljevac („Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac“, broj: 2/20),  Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor predsjednika i članova Školskog odbora Osnovne škole Braće Radića Domaljevac

   I. Raspisuje se Javni natječaj za izbor predsjednika i članova Školskog odbora Osnovne Braće Radića Domaljevac (dva člana iz reda osnivača, dva člana iz reda učitelja i stručnih suradnika i jedan član iz vijeća roditelja).

 II. Poslovi, odgovornosti i ovlasti Školskog odbora definirani su odredbama članka 81. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13 i 10/16).

Sukladno  članku  83. stavak 1. Zakona Školski odbor broji pet članova. Mandat članova Školskog odbora Osnovne Braće Radića Domaljevac traje četiri godine. Rad u Školskim odborima je dragovoljan i besplatan.

III. Kandidat treba ispunjavati:

      a) Opće uvjete:

 • da su stariji od 18 godina
 • da su državljani BiH
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nije pod optužnicom Međnarodnog suda za ratne zločine)
 • da nije u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH
 • da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH („Službene novine FBiH“ , broj 70/08).

        b) Posebne uvjete:

 • najmanje završena SSS za kandidate iz reda osnivača i roditelja
 • najmanje završena VŠS i jedna godina radnog iskustva za kandidate iz reda učitelja i stručnih suradnika
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti, uživanje ugleda u lokalnoj zajednici i sposobnost nepristranog donošenja odluke, što će se procjeniti putem intervjua.

Pored navedenih kriterija, prilikom rangiranja kandidata iz reda osnivača uzet će se u obzir komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost za savjesno, objektivno, nepristrano i odgovorno donošenje odluka i obavljanje pozicije člana upravnog tijela, izražena inicijativa i neovisnost u radu, sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, a što će se procijeniti putem intervjua.

IV. Potrebna dokumentacija:

 • prijava u kojoj je kandidat obavezan navesti za koju se poziciju kandidira, adresu i kontakt telefon.
 • kraći životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice,
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba – nostrificirana sukladno Zakonu),
 • vlastoručno potpisane i ovjerene izjave na okolnosti iz točke III. stavak a) alineja 3., 4., 5. i 6.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti original ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V. Podnošenje prijava

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u propisno  zapečaćenoj koverti, osobno na protokol općine Domaljevac-Šamac ili putem pošte na adresu:

Općina Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76 233 Domaljevac

uz naznaku:

„Prijava na Javni natječaj  izbor predsjednika i članova Školskog odbora Osnovne škole Braće Radića Domaljevac“

Javni natječaj bit će objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, „Večernjem listu“, na oglasnoj ploči  i službenoj web stranici općine Domaljevac-Šamac (www.domaljevac.ba).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

VI. Ostale informacije

Povjerenstvo koje je imenovao Općinski načelnik, pregledat će prijave  uz poštivanje principa utvrđenih zakonom i kriterija za ocjenjivanje utvrditi će rang listu najboljih kandidata i istu dostaviti  Općinskom Vijeću Domaljevac-Šamac na konačno imenovanje.

Općinski načelnik

Stjepan Piljić, prof.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)