Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI OGLAS

Temeljem članka 143. stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 6/16), i 37. Statuta općine Domaljevac-Šamac (“Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac”, broj: 03/09 i 1/10), općinski načelnik donosi:

J A V N I  O G L A S

za podnošenje prijava za povremeno sudjelovanje u  radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Domaljevac-Šamac

I.

Pozivaju se stručne osobe da podnesu prijavu za povremeno sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Domaljevac-Šamac i to iz slijedećih struka:

 • arhitektura
 • elektro
 • strojarstva
 • geodezija
 • zaštite od požara i eksplozije
 • tehnologije i kontrole sanitarnih uvjeta

II.

Podnositelji prijave, sukladno članku 143. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 6/16) trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 • VII. stupanj stručne spreme, odnosno najmanje drugi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja – diplomirani inženjeri odgovarajuće struke
 • pet (5) godina radnog iskustva
 • položen strukovni ispit.

III.

Tehnički pregled izgrađenih građevina obavlja Povjerenstvo koje Rješenjem u roku od osam (8) dana od dana prijema zahtjeva za uporabnu dozvolu formira nadležna općinska služba koja je izdala odobrenje za građenje. Broj članova Povjerenstva zavisi od vrste i složenosti građevine i od vrste radova koje Povjerenstvo pregleda.

Jedan od članova Povjerenstva je predsjednik i on koordinira rad Povjerenstva.

IV.

U radu Povjerenstva ne mogu sudjelovati službene osobe koje su sudjelovale u postupku izdavanja urbanističke suglasnosti i odobrenje za građenje niti osobe koje su sudjelovale u izradi tehničke dokumentacije, u reviziji glavnog ili izvedbenog projekta ili su sudjelovale u gradnji i nadzoru nad građenjem objekta koji je predmet tehničkog prijema.

V.

Zainteresirane osobe, koje se prijavljuju na oglas, su dužne uz potpisanu prijavu sa točnom adresom i brojem telefona, priložiti:

 1. fakultetsku diplomu i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine
 2. uvjerenje o položenom strukovnom ispitu sukladno zakonskim propisima u BiH
 3. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima i zadacima iz struke nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme prema uvjetima ovog Javnog oglasa
 4. presliku osobne iskaznice
 5. potvrdu banke o broju transakcijskog računa i
 6. potpisanu i ovjerenu izjavu kojom podnositelj prijave izjavljuje da će pravovremeno pisanim putem obavijestiti Službu prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova o svom izuzeću u slučajevima iz članka 143. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske”, broj: 6/16) odnosno zbog razloga navedenih u točki IV. oglasa.

NAPOMENA: Zainteresirane osobe su dužne traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku.

Javni oglas biti će objavljen u službenom glasilu Županije Posavske, dnevnom tisku “Večernji list”, internet stranici Vlade ŽP i općine Domaljevac-Šamac i na oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana zadnje objave neposredno na protokol Općine Domaljevac-Šamac ili putem pošte na adresu: Općina Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76 233 Domaljevac, sa naznakom – Za javni oglas za tehnički pregled građevina-ne otvarati.

Nepotpisane, nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnik izvršiti će provjeru ispunjavanja uvjeta iz oglasa i na temelju toga sastaviti listu kvalificiranih stručnjaka.

Općinski načelnik

Stjepan Piljić, prof.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)