Preskočite na sadržaj Prijeđite na lijevu bočnu traku Prijeđite na desnu bočnu traku Prijeđite na podnožje

Novosti

POZIV NA USKRSNU PRIREDBU

Frama Domaljevac organizira Uskrsnu priredbu pod nazivom “Put u Emaus”, koja će se održati u srijedu, 28. ožujka 2018. godine s početkom u 19:00 sati, u Hrvatskom domu, Trg Domaljevac.

INFORMACIJA O STANJU VODOSTAJA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE U FBIH

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Na vodotocima u slivu rijeke Save se bilježi tendencija blagog opadanja nivoa vodostaja i prognozira se nastavak ovakvog trenda. Na rijeci Savi vodostaji su u stagnaciji, a očekuje se da će trend preći u opadanje u narednih 10 sati.

Zaštitni vodni objekti su u stabilnom i funkcionalnom stanju, o čemu se brinu pravni subjekti koji provode mjere aktivne obrane od poplava na području Posavskog kantona.
U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje su na snazi 24-satna dežurstva gdje se sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktualnosti situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Odjeljenje za informacijski sistem voda
Dežurni centar

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI

U skladu s člankom 28. (4) Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), Općina Domaljevac-Šamac objavljuje informaciju da u skladu s člankom 21. (1) c) Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti za odabir autobusnih prijevoznika za sufinanciranje prijevoza učenika Srednje škole fra Martina Nedića Orašje s područja općine Domaljevac-Šamac i učenika Osnovne škole Braće Radića Domaljevac Područna škola Grebnice u 2018. godini. Tenderska dokumentacija se nalazi kod Povjerenstva za javne nabavke Općine Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76 233 Domaljevac.

INFORMACIJA O STANJU VODOSTAJA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE U FBiH

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo nastavlja da vrši pojačano praćenje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

U okviru svojih redovnih aktivnosti svakodnevno detaljno analizira slijedeće podatke:

· Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

· Meteorološku prognozu za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

· Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

· Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Vodostaji na svim rijekama u slivu rijeke Save su u opadanju i s obzirom da se ne očekuju veće količine padavina, prognozira se nastavak trenda opadanja vodostaja na desnim pritokama rijeke Save.

Na rijeci Savi se u posljednjih šest sati bilježi trend blagog porasta vodostaja koji bi svoj maksimum trebao dostići u narednih 12 sati nakon čega se očekuje trend opadanja vodostaja rijeke Save.

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine na snazi su mjere vanredne odbrane od poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava. Glavni rukovoditelj obrane od poplava kao i jedan dio građevinskih inženjera Agencije za vodno područje rijeke Save je na području Odžačke i Srednje Posavine gdje zajedno sa pravnim subjektima za obranu od poplava, Službama civilne zaštite i ostalim institucijama provodi mjere aktivne obrane od poplava. Također, jedan dio građevinskih inženjera Agencije je na terenu, na osnovnim vodotocima I kategorije i prate aktualno stanje na istim.

U Agenciji za vodno područje rijeke Save i dalje su na snazi 24-satna dežurstva gdje se sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

Agencija za vodno područje rijeke Save će zbog aktualnosti situacije i u narednom periodu kontinuirano vršiti pojačano praćenje i obavještavanje o stanju vodostaja na vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Odjeljenje za informacijski sistem voda
Dežurni centar

PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA JAVNOG POZIVA

Objavljene su preliminarne liste korisnika/ca pomoći u okviru projekta koji financira Europska unija za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine. Preliminarne liste odnose se na domaćinstva koja su aplicirala na Javni poziv za odabir korisnika/ca pomoći koji je objavljen u sklopu druge faze Programa stambenog zbrinjavanja.

Program stambenog zbrinjavanja pruža dodatnu podršku samoodrživom oporavku kroz sanaciju i izgradnju stambenih jedinica i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima 2014. godine. Program, vrijedan 15 miliona eura, financira Europska unija, u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji s Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, partnerskim općinama i gradovima i UNDP u BiH.

Program implementira UNDP u BiH, zajedno s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International Austria (HWA) i partnerskim općinama i gradovima.

Rok za žalbe traje 14 dana od dana objavljivanja preliminarne liste. Žalbe se predaju u prostorijama općine/gradske uprave u pisanoj formi. Po isteku roka za žalbe, bit će objavljena finalna lista korisnika/ca.

PRELIMINARNA RANG LISTA
PRELIMINARNA RANG LISTA 2