Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DJEČJEG VRTIĆA DOMALJEVAC

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 34/03 i 65/13), i članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac broj: 04-05-75/19 od 28. 02. 2019. godine, 

Povjerenstvo za izbor članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac, raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac

 1. Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac i to:
 • dva (2) iz reda osnivača
 • dva (2) iz reda roditelja
 • jedan (1) iz reda stručnih djelatnika ustanove.
 1. Mandat članova iz točke I. Javnog natječaja traje 4. godine i mogu biti ponovno izabrani. Predsjednik i članovi upravnog vijeća imaju pravo na naknadu, u visini određenoj Odlukom osnivača.

III. Kandidati za članove Upravnog vijeća moraju ispunjavati opće uvjete i posebne uvjete:

 1. a) Opći uvjeti su:
 • da su državljani BiH
 • da su stariji od 18 godina
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • da nisu na funkciji u političkoj stranciu smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 34/03 i 65/13).
 • da nisu izabrani dužosnici, nosioci izvršne funkcije, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine federacije BiH” broj: 70/08
 1. b) Posebni uvjeti su:
 • završena visoka, viša ili srednja stručna sprema,
 • pored navedenog kriterija, prilikom rangiranja kandidata uzet će se u obzir i komunikacijske i organizacijske sposobnosti, uživanje ugleda u lokalnoj zajednici i sposobnost ne pristranog donošenja odluka, a što će se procjeniti putem intervjua.
 1. Potrebna dokumentacija
 • prijava u kojoj je kandidat obavezan navesti ispred kojeg reda se kandidira (reda osnivača, reda roditelja, reda stručnih djelatnika), adresu i kontakt telefon,
 • kraći životopis
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba – nostrificirana sukladno zakonu)
 • vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke III. a) alineje 3,4,5, i 6.

Dokumenti koji se prilažu moraju bit orginal ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene neće se uzeti u razmatranje.

 1. Podnošenje prijava

Prijave se sa traženim dokazima dostavljaju se u propisano zapečaćenoj kuverti,   osobno  na protokol Općinskog vijeća u uredu Predsjednika općinskog vijeća ili putem pošte na adresu :

Općinsko vijeće

 Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148

76233 Domaljevac

uz naznaku

“Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac“

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama „Oslobođenje“, oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i službenoj web stranici općine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH.

 1. Ostale informacije

Povjerenstvo  za izbor članova Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac pregledat će prijave i uz poštivanje principa utvrđenih zakonom i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata sastaviti liste s užim izborom kandidata, koji će biti pozvani na interviju. Rang lista najboljih kandidata dostavit će se Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac na konančno imenovanje.

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

OPĆINSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za izbor članova

Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac

Broj: 04-05-75-1/19, Domaljevac, 12. 03. 2019. godina

 

Povjerenstvo za izbor članova

Upravnog odbora Dječjeg vrtića Domaljevac