Ured Općinskog načelnika

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i obveza općine.

Općinski načelnik obavlja slijedeće poslove:

–    predstavlja i zastupa općinu Domaljevac-Šamac
–    donosi akte iz svoje nadležnosti
–    izrađuje i Vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna, ekonomske planove, razvojne planove,
investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regularne dokumente koji se odnose
na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta
–    predlaže odluke i druge opće akte Vijeću
–    provodi općinsku politiku u skladu sa odlukama Vijeća
–    izvršava proračun općine
–    osigurava primjenu odluka i drugih akata Vijeća
–    izvršava zakone i druge propise čije je provođenje povjereno općini
–    utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi općine
–    donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi
–    realizira suradnju općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa
odlukama i zaključcima Vijeća i njegovih radnih tijela
–    podnosi izvješće Općinskom Vijeću o ostvarivanju općinske politike i svojim aktivnostima
–    odgovoran je za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Vijeću
–    obavlja i druge poslove sukladno zakonu i drugim propisima

OSNOVNI PODACI O DJELATNICIMA

–    Ime i prezime: Radenka Klajić
–    Rođena: 27.01.1975. godine u Bosanskom Šamcu
–    Mjesto prebivališta: Donja Mahala
–    Stručna sprema: SSS, IV stupanj, ekonomski tehničar
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac zasnovala 17.10.1994. godine
–    Radno mjesto: Tajnik ureda općinskog načelnika

–   Ime i prezime: Lucija Leovac
–    Rođena: 12.07.1989. godine u Brčkom
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: VŠS, bacc.info.
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac zasnovan 31.07.2017. godine
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za održavanje informacijskog sistema u uredu općinskog načelnika

– Ime i prezime: Katarina Špionjak
– Rođena: 05.05.1988. godine u Gradačcu
– Mjesto prebivališta: Grebnice
– Stručna sprema: VSS, mag.oec
– Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac zasnovan 04.04.2017. godine
– Radno mjesto: Stručni suradnik za međunarodnu suradnju

– Ime i prezime: Franjo Blažanović
– Rođen: 19.12.1988. godine u Gradačcu
– Mjesto prebivališta: Bazik
– Stručna sprema: VSS, mag.oec., mag.ing.agr.
– Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac zasnovan 01.08.2014.
– Radno mjesto: Stručni savjetnik za odnose s javnošću i informiranje u uredu općinskog načelnika

–  Ime i prezime: Alen Ćošković
–    Rođen: 16.08.1990. godine u Brčkom
–    Mjesto prebivališta: Domaljevac
–    Stručna sprema: VŠS pravnik, kazneno-pravnog smjera
–    Radni odnos u Općini Domaljevac-Šamac
zasnovao 01.01.2016. godine
–    Radno mjesto: Viši samostalni referent za upravljanje ljudskim resursima i centrom za pružanje usluga građanima