Video sadržaj


JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac PDF Ispis E-mail
Petak, 11 Siječanj 2019 09:03

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

 

Broj: 04-04-01/19

Domaljevac, 07.01. 2019. godine

 

Na temelju članka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine FBiH", broj 34/03 i 65/13), i članka 4. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac broj:04-05-122/18 od 22.11.2018. godine, Predsjednik Općinskog vijeća Domaljevac-Šamac, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac

 

 

I.Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac i to:

 

-       3 (tri) člana iz reda osnivača

-       1(jedan) član iz reda Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike

-       1(jedan) član iz reda stručnih djelatnika

 

II.Mandat članova iz točke I. Javnog natječaja traje 4. godine i mogu biti ponovno izabrani.

Predsjednik i članovi upravnog vijeća imaju pravo na naknadu, u visini određenoj Odlukom osnivača.

III.Kandidati za članove Upravnog vijeća moraju ispunjavati opće uvjete i posebne uvjete:

 

a) Opći uvjeti su:

-         da su državljani BiH

-         da su stariji od 18 godina

-         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

-         da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

-         da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj:34/03 i 65/13).

-         da nisu izabrani dužosnici, nosioci izvršne funkcije, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine federacije BiH" broj: 70/08 

b) Posebni uvjeti su:

-         minimalmo završena srednja stručna sprema

-         komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost nepristranog donošenja odluka i obavljanja pozicije člana upravnog tijela, a što će se procijeniti putem intervjua.

 

IV.Potrebna dokumentacija

- prijava u kojoj je kandidat obavezan navesti ispred kojeg reda se kandidira ( reda       osnivača, reda ministarstva, reda stručnih djelatnika), adresu i kontakt telefon,

- kraći životopis

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

- uvjerenje o završenoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba - nostrificirana sukladno zakonu)

- vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu na okolnosti iz točke III. a) alineje 3,4,5, i 6.

 

Dokumenti koji se prilažu moraju bit orginal ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene neće se uzeti u razmatranje.

 

V. Podnošenje prijava

 

Prijave se sa traženim dokazima dostavljaju se u propisano zapečaćenoj kuverti,   osobno na protokol Općinskog vijeća u uredu Predsjednika općinskog vijeća ili putem pošte na adresu :

Općinsko vijeće,

Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148

76233 Domaljevac

uz naznaku

"Prijava na Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac“

Javni natječaj će biti objavljen u Službenim novinama FBiH, dnevnim novinama „Oslobođenje“, oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac i službenoj web stranici općine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Službenim novinama FBiH.

 

    VI. Ostale informacije

 

Povjerenstvo za izbor članova Upravnog vijeća Centar za socijalni rad Domaljevac pregledat će prijave i uz poštivanje principa utvrđenih zakonom i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata. Sastaviti liste s užim izborom kandidata, koji će biti pozvani na interviju. Rang lista najboljih kandidata dostavit će se Općinskom vijeću Domaljevac-Šamac na konančno imenovanje.

 

                                                                                                                                                                              Predsjednik OV-a

                                                                                                                                                                          Luka Lucić, bacc.oec.