Video sadržaj


Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta radi gradnje stambeno-poslovnog objekta sa parkingom PDF Ispis E-mail
Autor Franjo B.   

Temeljem članka 363. stavak (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 66/13 i 100/13), članka 2. Odluke o prodaji građevinskog zemljišta radi građenja stambeno-poslovnog objekta sa parkingom broj: 04-05-1187 od 17.05.2017. godine i članka 37. Statuta općine Domaljevac-Šamac ("Službeno glasilo općine Domaljevac-Šamac", broj: 03/09 i 1/10), općinski načelnik, objavljuje

 

Javni natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta radi gradnje stambeno-poslovnog objekta sa parkingom

I.     NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE

 

Općina Domaljevac-Šamac, Posavskih branitelja 148, 76233 Domaljevac


II.PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje po ovom javnom natječaju je neizgrađenog građevinskog zemljišta označeno kao k.č. broj 1855/433 površine 1.805 m2 upisana u E-zk.ul. br. 9 u k.o. Domaljevac kao društveno vlasništvo s djelom 1/1 a što se po novom katastarskom premjeru odnosi na k.č. broj 6364/4 površine 1.805 m2 upisanu u p.l. broj 177 u k.o. Domaljevac na ime općine Domaljevac-Šamac s djelom 1/1.

 

III. NAMJENA

 

Namjena zemljišta iz točke II. ovog natječaja je izgradnja građevine stambeno-poslovne namjene.

Namjena : stambeno(kolektivno stanovanje)-poslovna,

Karakter: stalni,

Katnost: prizemlje + minimalno 2 kata + potkrovlje

Sadržaj: stambeni prostor s mogućnošću izvedbe poslovnih prostora tihe djelatnosti (trgovinska, uslužna, administrativna i sl.).

 

IV.POČETNA PRODAJNA CIJENA I KRITERIJI PRODAJE 

Početna prodajna cijena zemljišta utvrđuje se u iznosu od 10 KM po m2 što ukupno iznosi 18.050,00 KM.

Naknada za uređenje zemljišta investitoru se neće posebno računati ali je dužan da u svom trošku izgradi potrebnu infrastrukturu, javni parking, kolske, pješačke i zelene površine sve u skladu sa propisanim urbanističko-tehničkim uvijetima, o čemu će biti odlučeno prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti.

Temeljni kriterij dodijele zemljišta na korištenje je najviša ponuđena cijena.

Zemljište se ne može prodati ispod iznosa početne cijene.

 

V.PODACI O JAMČEVINI, POREZU I TROŠKOVIMA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

 

Za sudjelovanje na javnom nadmetanju-licitaciji sudionici su dužni upaltiti jamčevinu u iznosu 10% početne cijene zemljišta, što iznosi 1.805, 00 KM.         .

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Domaljevac-Šamac otvoren kod Addiko bank d.d Mostar uz naznaku „za sudjelovanje na javnom nadmetanju - licitaciji za prodaju zemljišta“.

Osobe koje ne polože jamčevinu dva dana do okončanja Javnog natječaja ne mogu sudjelovati u postupku javnog nadmetanja.

Dokaz o uplati jamčevine potrebno je predati Povjerentstvu za provedbu javnog nadmetanja prije početka licitacije.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude najveća Općinski načelnik će zaključit kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene isprave, a iznos jamčevine se uračunava u izlicitiranu cijenu.

Ukoliko sudionik licitacije koji ostvari pravo kupnje zemljišta iz bilo kojeg razloga odustane od sklapanja ugovora gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

Sudionicima licitacije koji ne ostvare pravo kupnje zemljišta uplaćeni iznos jamčevine se vraća u roku 15 dana.

Troškove obrade ugovora i porez na promet nekretnina snosi kupac.

 

VI.NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sudionik licitacije koji je proglašen najuspješniji, s kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obvezan je uplatiti prodajnu cijenu predmetne nekretnine u roku 15 dana od dana potpisivanja ugovora na račun općine Domaljevac-Šamac.

 

VII.VRIJEME RAZGLEDAVANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

Sve zainteresirane osobe mogu dogovoriti razgledavanje građevisnke parcele koja je predmet javnog nademtanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnoj nekretnini u periodu dok traje Javni natječaj.

Kontakt telefon: Služba za pravne poslove, urbanizam i katastar 031/716-607

 

VIII.DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Postupak održavanja javnog nadmetanja-licitacije održati će se po okončanju Javnog natječaja u sali za sastanke općine Domaljevac-Šamac. O točnom terminu održavanja licitacije sve osobe koje su uredno izvršile uplatu jamčevine biti će pravovremeno obavještene.

 

IX.VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljenih nekretnina nakon isplate kupoprodajne cijene prodavatelju.

 

X.UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene zemljišta.

 

XI.PRAVO SUDJELOVAJA I POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju sve fizičke i pravne osobe.

Postupak javnog nadmetanja će provoditi Povjerentvo koje je imenovalo Općinsko vijeće općine Domaljevac-Šamac.

Na javnom nadmetanju zainteresirane osobe dužne su sudjelovati osobno ili preko osobe koja posjeduje punomoć za zastupanje zainteresirane osobe. ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski sačinjene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici zainteresiranih osoba dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja predočiti važeći identifikacijski dokument. Odgovorna osoba ili punomoćnik pravne osobe dužna je prije početka javnog nadmetanja dostaviti ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravnu osobu.

Postupak prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta provest će se na način utvrđen u Pravilniku o postupku Javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14).

 

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Županija Posavska

OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

Općinski načelnik

 

Broj: 01-30-1208/17

Domaljevac, 18.05.2017. godine

Općinski načelnik

Mario Jurkić, prof.