Video sadržaj


Javni natječaj za Uprvana vijeća, Nadzorni odbor i Školski odbor PDF Ispis E-mail
Utorak, 24 Studeni 2009 12:06
Povjerenstvo za izbor imenovano od strane Općinskog načelnika općine Domaljevac-Šamac raspisalo je Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova:
- Upravnog Vijeća Hrvatskog kulturnog centra Domaljevac,
- Upravnog Vijeća Centra za socijalni rad Domaljevac,
- Upravnog Vijeća Doma zdravlja Domaljevac-Šamac,
- Nadzornog odbora u JKD "Domokom" d. o. o. Domaljevac i
- Školskog odbora OŠ „Braće Radić“ Domaljevac.

Javni natječaj je objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac te ostaje otvoren do 08. 12. 2009. godine.

U daljnjem tekstu pogledajte tekst navedenog Javnog natječaja. 
 
 
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC

Posavskih branitelja 148, 76 233 Domaljevac tel: 031/791-363, fax: 031/791-030
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Županija Posavska
OPĆINA DOMALJEVAC-ŠAMAC
Povjerenstvo za izbor
 
Broj: 01-05-1186-3/09
Domaljevac, 16. 11. 2009. godine
 
Temeljem odredbi članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj: 12/03 i 34/03), odredbi Odluka Općinskog načelnika općine Domaljevac-Šamac o raspisivanju natječaja broj: 01-05-1186/09 od 09. 11. 2009. godine i formiranju kriterija broj: 01-05-1186/09 od 09. 11. 2009. godine, Povjerenstvo za izbor raspisuje:
 
J A V N I   N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje predsjednika i članova
Upravnog Vijeća Hrvatskog kulturnog centra Domaljevac,
Upravnog Vijeća Centra za socijalni rad Domaljevac,
Upravnog Vijeća Doma zdravlja Domaljevac-Šamac,
Nadzornog odbora u JKD "Domokom" d. o. o. Domaljevac i
Školskog odbora OŠ „Braće Radić“ Domaljevac
 
I.        Raspisuje se Javni natječaja za izbor i imenovanje predsjednika i članova:
a)       Upravnog Vijeća Hrvatskog kulturnog centra Domaljevac,
b)       Upravnog Vijeća Centra za socijalni rad Domaljevac,
c)       Upravnog Vijeća Doma zdravlja Domaljevac-Šamac,
d)       Nadzornog odbora u JKD "Domokom" d. o. o. Domaljevac i
e)       Školskog odbora OŠ „Braće Radić“ Domaljevac
 
II.   a) Za Upravno Vijeće Hrvatskog kulturnog centra Domaljevac bira se 5 članova i to:
-          predsjednik i
-          4 člana.
b) Za Upravno Vijeće Centra za socijalni rad Domaljevac bira se 5 članova (od toga obvezno jedan član iz reda uposlenika a jedan ispred resornog Ministarstva) i to:
-          predsjednik i
-          4 člana.
c) Za Upravno Vijeće Dom zdravlja Domaljevac-Šamac bira se 5 članova (od toga obvezno jedan član iz reda uposlenika a jedan ispred resornog Ministarstva)i to:
-          predsjednik i
-          4 člana.
d) Za Nadzorni odbor JKD "Domokom" d. o. o. Domaljevac bira se 3 člana i to:
-          predsjednik i
-          2 člana.
e) Za Školski odbor OŠ „Braće Radić“ Domaljevac sukladno članku 83. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 03/04 i 04/04) bira se 9 članova i to:
-          3 člana iz reda učitelja i stručnih suradnika,
-          3 člana iz reda vijeća roditelja,
-          3 člana bira osnivač.
Predsjednika Školskog odbora biraju izabrani članovi Školskog odbora na prvoj sjednici.
 
III. Poslovi, odgovornosti i ovlasti:
a) Za Upravno Vijeće Hrvatskog kulturnog centra Domaljevac: predlaže Osnivaču kandidata za ravnatelja Centra, donosi Statut kao temeljni akt Centra uz prethodnu suglasnost Osnivača, donosi opće akte, donosi program rada i razvoja Centra, odlučuje o financijskom planu i obračunu Centra, donosi odluke, zaključke, rješenja i druge akte Centra, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Centra.
b) Za Upravno vijeće Centra za socijalni rad Domaljevac: predlaže osnivaču kandidata za ravnatelja centra, donosi Statut i opće akte Centra uz prethodnu suglasnost osnivača, odlučuje o financijskom planu i programu Centra, daje osnivaču Centra prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, donosi odluke, zaključke i druge akte Centra, obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.
c) Za upravno Vijeće Doma zdravlja Domaljevac-Šamac: donosi Statut Doma zdravlja uz suglasnost vlasnika, donosi Poslovnik o svom radu i druge opće akte Doma zdravlja, donosi program rada i plan razvoja Doma zdravlja i nadzire njihovo izvršenje, odobrava financijski plan i završni račun, predlaže vlasniku promjenu i proširenje djelatnosti, daje vlasniku i ravnatelju prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima, donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika, odlučuje se o nabavi i prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 5.000 KM, donosi odluku o zaključivanju godišnjih ugovora o pružanju zdravstvenih usluga sa Zavodom za zdravstveno osiguranje, odlučuje o zaključivanju ugovora sa dobrovoljnim osiguravateljima, odlučuje o raspolaganju dobiti Doma zdravlja i pokriću gubitka, odlučuje o imenovanju i razrješenju ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, odlučuje i raspravlja o izvješćima ravnatelja, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
d) Za Nadzorni odbor JKD "Domokom" d. o. o. Domaljevac: donosi Statut društva, donosi opće akte društva, utvrđuje poslovnu politiku i donosi planove razvoja i poslovanja društva, donosi Pravilnik o cijenama usluga, odlučuje o plaćama, dodacima i naknadama u Društvu, odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću i gubitku, odlučuje o posebnom nagrađivanju ravnatelja, usvaja periodične obračune i predlaže godišnji obračun Društva, postavlja i razrješava ravnatelja društva, daje upute i smjernice ravnatelju društva, odlučuje o raspisivanju oglasa odnosno natječaja za popunu radnih mjesta i o prijemu radnika u radni odnos, odlučuje o nabavci i rashodovanju osnovnih sredstava društva, daje suglasnost na imenovanje rukovodnih radnika koje imenuje ravnatelj društva, imenuje i razrješava članove disciplinskog povjerenstva društva, članove drugih povjerenstava ili radnih skupina u društvu, odlučuje kao drugostupanjsko tijelo po prigovorima i žalbama uloženim na Odluke i Rješenja koje je donio ravnatelj društva odnosno neko drugo prvostupanjsko tijelo društva, odlučuje o statusnim promjenama društva, odlučuje o drugim pitanjima.
e) Za Školski odbor OŠ „Braće Radić“ Domaljevac je regulirano odredbama članka 81. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 03/04 i 04/04).
 
IV. Svi kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 7. stavak 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH (Službene Novine Federaciji BiH, broj: 12/03 i 34/03) a to su:
-          da je državljanin BiH,
-          da je stariji od 18 godina,
-          da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
-          da se na njega/nju ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 
V.  Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
-          najmanje SSS,
-          komunikacijske i organizacijske sposobnosti za savjesno i odgovorno ponašanje pozicije.
 
VI.  Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
1.       životopis, adresu i kontakt telefon,
2.       uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice,
3.       dokaz da se na njega/nju ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (Izjava potpisana i ovjerena u prijemnom uredu općine),
4.       uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe, kao rezultat stegovne mjere u periodu od tri godine (Uvjerenje poslodavca ako je uposlen u državnoj Službi ili Izjava potpisana i ovjerena u prijemnom uredu općine ako nije uposlen) ,
5.       dokaz o školskoj spremi.
 
VII. Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama F BiH" a bit će objavljen i na oglasnoj ploči općine Domaljevac-Šamac.
 
VIII. Prijave sa traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu: Općina Domaljevac-Šamac, ulica Posavskih branitelja 148, sa naznakom "Prijava na javni natječaj za izbor i imenovanje članova ____________________________ (npr. Nadzornog odbora u JKD "Domokom" d. o. o. Domaljevac) " osim prijava za Školski odbor OŠ „Braće Radić“ Domaljevac da pored gore naznačenog treba da se dodatno naznači za koji red se prijavljuju (npr. za red učiteljskog vijeća i stručnih suradnika).
 
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
 
Povjerenstvo za izbor