Video sadržaj


Tužba za poništenje odluka i akata općinskog vijeća PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 29 Ožujak 2018 06:54

Budući da općinsko vijeće Domaljevac-Šamac nije preispitalo svoje odluke i akte koje je donijelo na X. sjednici održanoj 20. veljače 2018. godine, kako je bilo dužno uraditi prema odredbama Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH, odluke i akti doneseni na toj sjednici se neće izvršavati.

Radi dalje zaštite zakonitosti, općinski načelnik Mario Jurkić donio je odluku o tužbi pred nadležnim Kantonalnim sudom u Odžaku radi poništenja odluka i akata općinskog vijeća donesenih na navedenoj sjednici.

X. sjednica općinskog vijeća održana 20. veljače 2018. godine je sazvana i održana uz grubo kršenje Statuta općine Domaljevac-Šamac i Poslovnika o radu općinskog vijeća. Prema stavu pravobranitelja za općinu Domaljevac-Šamac, sazivanje X. redovne sjednice nije bilo u okviru legalnog postupka, te je iznesen stav da se rad vijeća vrati u okvir zakonitosti na način da predsjednik OV Alen Ćošković sazove X. sjednicu općinskog vijeća Domaljevac-Šamac.

Općinski načelnik Mario Jurkić poziva članove općinskog vijeća da rad općinskog vijeća vrate u legalne okvire.